Nhiều nội dung mới trong dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung

Cập nhật ngày: 29/11/2017 10:13:59

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục để xin ý kiến rộng rãi trong xã hội. Theo dự thảo, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục có 4 nội dung cơ bản được sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật này.


Khuôn viên rộng rãi, khang trang và tươi đẹp trước Nhà H1 của Trường Đại học Đồng Tháp

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo. Hệ thống giáo dục được thiết kế theo hướng đơn giản hóa các luồng di chuyển của người học trong hệ thống; tạo điều kiện cho người học có thể dễ dàng chuyển đổi giữa chương trình, trình độ đào tạo; người dân có cơ hội tích lũy kiến thức và học tập suốt đời; đồng thời thể chế hóa các quy định tại Quyết định 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân đã được thực tiễn kiểm nghiệm thành quy định của Luật.

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung quy định về giáo dục phổ thông (GDPT), giáo dục thường xuyên (GDTX) để đẩy mạnh phân luồng sau THCS, định hướng nghề nghiệp ở THPT; xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Những sửa đổi, bổ sung liên quan đến mục tiêu giáo dục; yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục; mục tiêu GDPT; phương pháp GDPT; chương trình GDPT, sách giáo khoa (SGK); GDTX...

Sửa đổi, bổ sung về chương trình GDPT, SGK nhằm tạo ra sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả GDPT thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, SGK mới theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; tiếp cận trình độ GDPT của các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới; bảo đảm học sinh học hết THCS có tri thức phổ thông nền tảng, học sinh THPT phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau THPT có chất lượng, bảo đảm năng lực học suốt đời; đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ ba, bổ sung một số quy định thể chế các chính sách của Đảng và phù hợp với các quy định hiện hành và giao thẩm quyền ban hành các quy chế, quy định liên quan đến hoạt động nhà trường cho phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Dự thảo bổ sung nội dung về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; sửa đổi, bổ sung quy định “Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân” phù hợp quy định của Bộ Luật Dân sự trong việc xác định sở hữu của các cơ sở giáo dục và để thực hiện quy định cơ chế tự chủ đối với các cơ sở sự nghiệp công lập; bổ sung loại hình cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài để bảo đảm thống nhất với Luật giáo dục đại học.

Sửa đổi, bổ sung quy định về giáo sư, phó giáo sư là chức danh của nhà giáo đang giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở cơ sở giáo dục đại học để phù hợp với thực tiễn, làm rõ trách nhiệm của giáo sư, phó giáo sư trong việc nghiên cứu khoa học. Sửa đổi, bổ sung về trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên Tiểu học; sửa đổi, bổ sung Điều 81 về tiền lương của nhà giáo, nhằm thể chế hóa khoản 6 mục 3 phần B Nghị quyết 29 trong việc xác định lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp; bổ sung các điều, khoản về các nội dung: thẩm quyền ban hành chuẩn nhà giáo; quy định điều kiện, trình tự, thủ tục của cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; quy định chuẩn nghề nghiệp nhà giáo; ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; ban hành quy định hoạt động dạy học và giáo dục trong và ngoài nhà trường...

Đồng thời, dự thảo bổ sung nội dung về trách nhiệm của UBND các cấp trong việc chịu trách nhiệm về chất lượng của giáo dục địa phương; sửa đổi, bổ sung đối tượng học sinh THCS trường công lập không phải nộp học phí; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 105 về học phí để phù hợp với Luật Giá; khoản 2 Điều 113 về thanh tra giáo dục để phù hợp với Luật Thanh tra.

Thứ tư, sửa đổi các quy định, điều về kỹ thuật nhằm đảm bảo phù hợp và thống nhất với quy định của Luật khác. Trong đó có nội dung để phù hợp với Luật người khuyết tật, dự thảo bãi bỏ cụm từ “tàn tật” tại các điều, khoản của Luật giáo dục số 38/2005/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2009/QH12.

NGUYỄN VĂN NGHIÊM (Tổng hợp)

Gửi bình luận của bạn