Đưa chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào thực tế cuộc sống

Cập nhật ngày: 05/03/2018 07:02:57

ĐTO  -Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức buổi tọa đàm “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền các chủ trương của Đảng đến nhân dân”.


Các đại biểu dự tọa đàm “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền các chủ trương của Đảng đến nhân dân”

Từ công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng đến nhân dân và kết quả dự nắm tình hình công tác tuyên truyền miệng ở 80 chi đoàn, chi hội, tổ hội trên địa bàn tỉnh cho thấy, các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phối hợp, tham mưu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, cổ vũ hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng đến nhân dân vẫn còn một số hạn chế như: các đơn vị, địa phương khó tập hợp nhân dân đến để tuyên truyền; nội dung, hình thức tuyên truyền có khi chưa phù hợp, chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến tham luận và thảo luận cho rằng, công tác tuyên truyền cần bám sát tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; hình thức tuyên truyền cần đa dạng, phong phú và kịp thời; chú trọng cổ vũ, biểu dương các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua nhằm góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào thực tế cuộc sống.

NGỌC TÂM

Gửi bình luận của bạn