Đồng Tháp thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2

Cập nhật ngày: 06/03/2018 18:54:11

ĐTO - UBND tỉnh vừa xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên (TN) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2 (2016 - 2020) với 6 mục tiêu chủ yếu.

Đó là, giáo dục TN về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ và tin học, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho TN; phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng tài năng trẻ, hình thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức kinh tế; giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho TN; nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho TN.

Kế hoạch nhằm điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển TN Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2012 – 2020 và kế hoạch số 115/KH- UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp về thực hiện Chiến lược phát triển TN Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn II (2016 - 2020) để phù hợp với Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp.

T.NG

Gửi bình luận của bạn