• Hiệu quả từ phong trào xây dựng gia đình văn hóa
  • 22/11/2017
  • ĐTO - Phát triển phong trào xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH), Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) huyện Lai Vung đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức người dân về xây dựng GĐVH, tuyên truyền về lợi ích xây dựng GĐVH, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc,...
Xem tin đã đăng theo ngày: