• Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân
  • ĐTO - Năm 2017, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sớm phát động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” gắn với công tác giảm nghèo bền vững.
Xem tin đã đăng theo ngày: