• Hội nghị lần thứ 30 Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX
  • 22/03/2013
  • Hội nghị đã nghe Báo cáo hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy giữa hai lần Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kết quả giám sát công tác lãnh đạo triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm năm 2011 và 2012...
  • Đóng góp ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
  • 22/03/2013
  • Nghiên cứu toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, càng củng cố thêm lòng tin của chúng ta vào chế độ xã hội chủ nghĩa do nhân dân xây dựng, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và tôi thống nhất hoàn toàn tinh thần của dự thảo.
  • Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
  • 22/03/2013
  • Qua quá trình triển khai đóng góp Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) huyện Lấp Vò có 282 lượt ý kiến đóng góp về thay đổi hoặc thêm một số cụm từ để phù hợp trong việc quản lý và điều hành; đề nghị bổ sung nên giao thẩm quyền và trách nhiệm cho UBND các cấp
Xem tin đã đăng theo ngày: