• UBND tỉnh họp kỳ tháng 6
  • Ngày 9/7/2013, UBND tỉnh tổ chức họp thường kỳ tháng 6. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị.
  • Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
  • 08/07/2013
  • Thời gian còn lại của nửa nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện Châu Thành tiếp tục xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV).
  • Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ
  • 08/07/2013
  • Xác định công tác nhận xét, đánh giá cán bộ là khâu tiên quyết, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tháp Mười đã tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, khắc phục cơ bản những hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
Xem tin đã đăng theo ngày: