Đồng Tháp

Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

Cập nhật ngày: 30/03/2022 14:03:48

ĐTO - Quý I/2022, bên cạnh việc tập trung triển khai các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các cấp đã rất quan tâm chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên tất cả các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiều mô hình, cách làm mới trong xây dựng chính quyền thân thiện, có tính đột phá, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thu hút sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, mang lại nhiều kết quả khả quan.

Quý I/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 4 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC từ cấp tỉnh đến cấp xã đối với các lĩnh vực: lao động, thương binh và xã hội, y tế, tài nguyên và môi trường. Cụ thể, tổng số TTHC được công bố là 1.769; trong đó cấp tỉnh 1.354 TTHC, cấp huyện 263 TTHC, cấp xã 152 TTHC. Tỉnh triển khai ứng dụng phần mềm một cửa điện tử mới tại các cơ quan, địa phương, kết nối hệ thống thông tin điện tử 3 cấp chính quyền về kết quả giải quyết TTHC; nâng cấp Cổng dịch vụ công của tỉnh bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tỉnh hoàn thiện chức năng ký số kết quả giải quyết TTHC của Hệ thống thông tin một cửa điện tử, bảo đảm 100% TTHC có kết quả đầu ra được cấu hình ký số; hoàn thành cung cấp chứng thư số cho 100% lãnh đạo, 100% chứng thư số tổ chức cho cơ quan hành chính nhà nước có tiếp nhận và giải quyết TTHC; triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã. Song song đó, tích hợp, chia sẻ dữ liệu có sẵn từ các cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên địa bàn tỉnh để tạo lập cơ sở dữ liệu kết quả giải quyết TTHC; đẩy nhanh việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để tái sử dụng thông tin cá nhân thực hiện giải quyết TTHC đối với các thông tin liên quan mà không phải nộp lại các giấy tờ kèm theo về hộ tịch.

Nhằm hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, tỉnh Đồng Tháp đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện; xây dựng, vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, đầu tư, bố trí hạ tầng theo giai đoạn để bảo đảm triển khai các ứng dụng dùng chung, phục vụ kịp thời xây dựng và phát triển chính quyền số, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số của địa phương. Tỉnh đã xây dựng, tạo lập một số dữ liệu dùng chung như: Mã định danh, tài khoản công chức, thông tin công dân, doanh nghiệp, văn bản điều hành, đất đai, y tế... Trong quý I/2022, Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp cung cấp 389 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 814 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; hoàn thành tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia 930 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông điện tử ở cấp xã; ban hành các quy định về TTHC thực hiện quy trình giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về số lượng biên chế công chức; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức quản lý; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức tại các đơn vị sự nghiệp. Cùng với đó, tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại các địa phương; triển khai thực hiện điều tra, khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh; ban hành bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số CCHC của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh...

NHẬT ANH

Gửi bình luận của bạn