Chung sức xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 22/06/2022 15:16:44

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Phong trào thi đua).

Kế hoạch hướng tới mục đích tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua với những việc làm thiết thực và cụ thể. Qua đó, góp phần hoàn thành đảm bảo tiến độ các tiêu chí đề ra trong chương trình tổng thể xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2025, có 90% xã đạt chuẩn NTM. Trong đó, có ít nhất 30% xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 10% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Về huyện đạt chuẩn NTM, có thêm 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện NTM và một đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn đạt 1,6 lần (tương đương 72,96 triệu đồng); tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 < 3%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là 95%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch là 98%; tỷ lệ lao động qua đào tạo là 79%.

Đối với nội dung phong trào thi đua, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Phong trào thi đua, tập trung tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

UBND các huyện, thành phố tiếp tục phát động, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn, trong đó chú trọng xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp với từng đơn vị, địa bàn dân cư làm mục tiêu để tổ chức triển khai, đánh giá Phong trào thi đua.  Huy động các tập thể, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài tích cực tham gia, đóng góp công sức, trí tuệ, phát huy nội lực và đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng NTM…

Y DU

Gửi bình luận của bạn