Đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Cập nhật ngày: 10/08/2020 15:08:09

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương - Trưởng ban Ban chỉ đạo Đề án 896 tỉnh vừa có chỉ đạo về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 896 tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Quyết định số 224 ngày 7/5/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896 Trung ương, đảm bảo thường xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 896 tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung văn bản liên quan; vị trí, vai trò và tầm quan trọng, nội dung của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin dân cư đến lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh, chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh, tích cực xây dựng và đăng tải các tin, bài, phim phóng sự tuyên truyền về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các văn bản liên quan đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với từng cơ quan, đơn vị, từng hộ gia đình và người dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền, trách nhiệm của Nhân dân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin dân cư qua hệ thống loa phát thanh cơ sở, trong các buổi họp cụm, tổ dân phố và sinh hoạt các tổ chức quần chúng.

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn