40 năm - một chặng đường

Cập nhật ngày: 24/04/2015 05:21:36

Là một tỉnh chịu nhiều hậu quả của chiến tranh, sau khi hòa bình lập lại, tỉnh Đồng Tháp đã có những bước đi vững chắc để phát triển quê hương.