Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện công tác cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 21/08/2020 10:39:44

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương vừa có chỉ đạo về chấn chỉnh thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) qua kết quả kiểm tra quý III năm 2020 tại Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh khẩn trương rà soát khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được nêu qua kết quả kiểm tra CCHC quý III năm 2020 của Sở Nội vụ. Đối với các cơ quan được kiểm tra CCHC, phải báo cáo khắc phục về Sở Nội vụ trước ngày 25/8/2020. Trong đó, tập trung giải quyết những hạn chế: Công tác rà soát thủ tục hành chính (TTHC) của cơ quan; thực hiện kiện toàn quy trình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; cập nhật niêm yết kịp thời và đầy đủ TTHC trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan theo quy định. Thường xuyên theo dõi, rà soát các hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử để xem xét chấn chỉnh các công chức, viên chức thực hiện chưa bảo đảm việc luân chuyển hồ sơ trên phần mềm, đồng thời thông tin kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để khắc phục đối với các hồ sơ trễ hẹn do lỗi trên phần mềm một cửa điện tử.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích đối với các cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu thực hiện giải quyết TTHC; tiếp tục chỉ đạo nghiêm việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khi có nhu cầu giải quyết TTHC. Các sở chưa được kiểm tra, trên cơ sở kết quả kiểm tra đã nêu, tiến hành kiểm tra trong nội bộ, xem xét các nội dung, tránh sai phạm tương tự.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp thường xuyên với các sở, ngành tỉnh và Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh hoàn thiện lại phần mềm một cửa điện tử, khắc phục kịp thời những lỗi phát sinh trong phần mềm, cập nhật đầy đủ các biểu mẫu đúng theo quy định hiện hành; rà soát danh mục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tham mưu UBND tỉnh đưa vào cung ứng các TTHC bảo đảm tính khả thi, phù hợp tình hình thực tiễn.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh tiến hành kiểm tra, hướng dẫn các sở, ngành tỉnh xây dựng Kế hoạch rà soát TTHC, niêm yết TTHC đúng quy định; tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công; Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp. Thực hiện các nhiệm vụ CCHC được phân công theo Kế hoạch CCHC của tỉnh.

Giám đốc Sở Tài chính tiếp tục kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; hướng dẫn các sở, ngành tỉnh xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đúng quy định; kịp thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi quy định các khoản chi khi có sự thay đổi từ Trung ương; kiến nghị về các bất hợp lý trong quá trình thực hiện chế độ tài chính.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn