Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phát huy hiệu quả

Cập nhật ngày: 16/09/2020 15:44:00

ĐTO - Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020 (viết tắt Cuộc vận động) được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN)  các cấp trên địa bàn tỉnh phát động, triển khai thực hiện mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đây là Cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện, vì thế công tác triển khai thực hiện với nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động được UBMTTQVN các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên của Mặt trận và các ngành chuyên môn các cấp trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, có nhiều cách làm mới, sáng tạo và mang lại hiệu quả tích cực gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.


Cầu nông thôn ở xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười được xây dựng từ nguồn đóng góp của mạnh thường quân và người dân địa phương

Nhằm cụ thể hóa việc đổi mới công tác phối hợp, UBMTTQVN tỉnh phối hợp UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Chương trình phối hợp số 500 về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tỉnh giai đoạn 2020 – 2024 (trong đó có nhiệm vụ xây dựng NTM), trong đó UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội thống nhất giao cho Hội Nông dân tỉnh đại diện ký kết với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp về phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh. Qua đó để tập trung đầu mối, các nguồn lực và tránh sự chồng chéo trong công tác triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” của các đơn vị.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên đến các tầng lớp Nhân dân đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp và tạo được sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền. Cuộc vận động được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng xã hội và vai trò chủ thể của người dân được phát huy mạnh mẽ tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh bằng những việc làm, hành động thiết thực tại địa bàn dân cư góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Cũng theo UBMTTQVN tỉnh, xác định xây dựng NTM, đô thị văn minh, người dân là chủ thể, chính cộng đồng dân cư tại địa bàn là người hưởng lợi và cũng là người thực hiện. Do vậy, hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh đã phối hợp hướng dẫn các nội dung tập trung thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Đối với công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM, đô thị văn minh, Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Mặt trận các xã, chủ động phân tích các nhóm nội dung công việc cụ thể theo từng tiêu chí: nhóm nội dung công việc cần nguồn lực từ ngân sách đầu tư thực hiện, Mặt trận tham gia giám sát; nhóm nội dung công việc kết hợp nhiều nguồn lực cùng thực hiện (ngân sách, cộng đồng doanh nghiệp và người dân); nhóm nội dung công việc vận động người dân chủ động thực hiện. Từ kết quả phân tích trên, Ban Thường trực UBMTTQVN cấp xã, huyện chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp đảm nhận trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên vận động người dân tham gia thực hiện nhóm nội dung công việc thuộc về trách nhiệm của mỗi gia đình. Đồng thời phối hợp với UBND cùng cấp và các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và xác định lộ trình huy động các nguồn lực kết hợp để triển khai thực hiện các nội dung theo từng giai đoạn cụ thể. Từ đó, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội đã ký kết phân công phụ trách địa bàn từng huyện, thị xã, thành phố và nhất là việc phân công đảm nhận từ 2 - 3 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM.

MTTQVN các cấp đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên xác định nội dung tổ chức giám sát các chính sách, dự án trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và xây dựng đô thị văn minh. Kết quả, trong 5 năm qua, MTTQVN và các tổ chức thành viên các cấp tổ chức được 138 đợt giám sát. Thông qua hoạt động giám sát của Mặt trận đã tham mưu cho cấp ủy, thông tin cho chính quyền và các ngành chức năng các cấp điều chỉnh các nội dung và chính sách trong xây dựng NTM, đô thị văn minh; hỗ trợ người dân phù hợp hơn và được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Đặc biệt, việc tổ chức khảo sát lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM. Từ kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tổng hợp, phân tích đánh giá, làm rõ nguyên nhân những nội dung mà người dân hài lòng chưa cao và kịp thời kiến nghị, đề xuất UBND cấp tỉnh, huyện, xã kịp thời phối hợp xử lý, khắc phục những hạn chế mà người dân phản ánh, qua đó góp phần hỗ trợ 78 xã đạt chuẩn NTM; 2 thành phố và 1 thị xã và 1 huyện đạt chuẩn NTM.

Qua việc đổi mới công tác tuyên truyền, xác định nhóm công việc của MTTQ các cấp trong tỉnh đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân. Cụ thể, người dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động; tháo dỡ vật kiến trúc, vệ sinh môi trường, làm thông thoáng đường giao thông nông thôn. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh được trên 1.021 tỷ đồng xây dựng mới 328 cây cầu và trên 420km đường giao thông nông thôn. Từ các nguồn kinh phí khác nhau, các địa phương trong tỉnh đã xây dựng 2.716 căn nhà đại đoàn kết, 282 căn nhà tình nghĩa; hỗ trợ trên 29.400 lượt hộ nghèo khám chữa bệnh; cấp phát 88.000 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo và hỗ trợ học bổng cho 21.276 lượt học sinh nghèo vượt khó học giỏi...

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn