Nâng cao chất lượng lãnh đạo của đảng ủy và sinh hoạt chi bộ

Cập nhật ngày: 30/03/2020 09:25:54

ĐTO - Đảng bộ huyện Tam Nông có 12 đảng bộ cơ sở xã, thị trấn với 147 chi bộ trực thuộc và 1 đảng bộ bộ phận (trong đó có 58 chi bộ khóm, ấp) với tổng số 2.369 đảng viên, chiếm 74,3% tổng số đảng viên toàn huyện (đảng viên miễn công tác, miễn sinh hoạt đảng là 375 đồng chí). Chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn gồm các loại hình sau: Chi bộ địa bàn dân cư (ấp, khóm); Chi bộ quân sự xã; Chi bộ Công an xã; Chi bộ trường học; Chi bộ y tế; Chi bộ hợp tác xã.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Tôn Hoàng đánh giá cao về việc tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Tam Nông

Theo đồng chí Trương Văn Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tam Nông, qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Huyện ủy, các đảng ủy xã, thị trấn đã cụ thể hóa những chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên thành chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện trên tất cả các lĩnh vực. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên và của đảng ủy đề ra. Tất cả Đảng ủy các xã, thị trấn và chi ủy, chi bộ trực thuộc đã xây dựng quy chế làm việc đúng theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Hằng năm hoặc khi cần thiết, các cấp ủy kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với tình hình hoạt động của cấp ủy. Trong quá trình hoạt động, các cấp ủy luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc, nội dung quy chế đề ra.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình nhất thể hóa đồng chí Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã được 7/12 xã, thị trấn, đạt 58,3% (trước Nghị quyết 03-NQ/TU, huyện thực hiện được 1 xã); có 58/58 ấp, khóm đã thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp, khóm, phó bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khóm. Mô hình nhất thể hóa đã phát huy hiệu quả trong lãnh đạo, điều hành, tạo được sự thống nhất, đồng bộ giữa chủ trương lãnh đạo và việc triển khai nhiệm vụ chính trị, điều hành của chính quyền nên có sự chủ động trong phân công nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ sâu sát, hiệu quả hơn.

Việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, được các cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ thực hiện thường xuyên, chế độ sinh hoạt duy trì nền nếp, thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng theo quy định, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; dân chủ trong sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy cơ sở thường xuyên chú trọng việc giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 82 của Huyện ủy, Hướng dẫn số 21-HD/BTCTU ngày 21/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số nội dung về tiếp công dân, dự sinh hoạt chi bộ ấp, khóm và chuyển đảng viên đang công tác tại xã, phường, thị trấn về sinh hoạt đảng chi bộ ấp, khóm, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông đã kịp thời chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn chuyển 100% đảng viên đang công tác về sinh hoạt tại chi bộ ấp, khóm.

Đồng chí Trương Văn Sơn cho biết thêm, Đảng bộ huyện Tam Nông cũng đã thực hiện một số mô hình mới, cách làm hay để nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xã, thị trấn (đặc biệt là chi bộ ấp, khóm), góp phần thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng hoạt động của đảng bộ cơ sở xã, thị trấn. Điển hình như mô hình “Sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu”, mục đích của việc thực hiện mô hình nhằm “cầm tay chỉ việc” giúp bí thư chi bộ nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, tự tin trong điều hành sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn mỗi đảng ủy cơ sở lựa chọn ít nhất 1 chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu theo hình thức, nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ cấp ủy cấp trên hướng dẫn và mời đồng chí bí thư, Phó Bí thư và thư ký các chi bộ thực thuộc cùng tham dự, sau buổi “Sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu”. Đồng chí Bí thư Đảng ủy chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm, đánh giá những mặt được, chưa được trong cách điều hành sinh hoạt để các chi bộ học tập điều hành tốt hơn.

Phân công Huyện ủy viên và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý tham dự sinh hoạt chi bộ ấp, khóm trên địa bàn huyện, nhiệm vụ được phân công là nắm tình hình việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về hình thức, nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ và tổ chức thực hiện nghị quyết chi bộ. Định kỳ 6 tháng và cuối năm phải báo cáo kết quả về Thường trực Huyện ủy, kết quả qua 2 năm thực hiện (tính từ tháng 2/2018 đến nay) cho thấy nhận thức của cấp ủy, chi bộ ấp, khóm được nâng lên, chủ động quan tâm hơn trong công tác chuẩn bị họp chi bộ.

Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ từng bước có sự chuyển biến tích cực, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giúp cấp ủy Đảng sát dân, gần dân, hiểu dân. Từ đó, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong cộng đồng dân cư; có những nội dung đúng chuyên môn của đồng chí được phân công tham dự thì kịp thời trao đổi, hướng dẫn cấp ủy, đảng viên hiểu rõ quan điểm, chủ trương của địa phương để xác định, nhận thức đúng đắn vấn đề, tuyên truyền đến người dân thực hiện.

Nhìn chung, chất lượng sinh hoạt của chi bộ ấp, khóm đang từng bước có những chuyển biến tích cực; chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên, thể hiện qua kết quả đánh giá phân loại chất lượng hằng năm. Hằng năm, tỷ lệ đảng bộ xã, thị trấn xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên đạt trên 80%; tỷ lệ chi bộ ấp, khóm xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên đạt trên 90%; tỷ lệ đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên đạt trên 95% (chỉ tiêu 80%); kết nạp mới (từ năm 2016 đến đầu năm 2020) được 319 đảng viên. Cơ sở vật chất phục vụ công tác, hoạt động của chi bộ ấp, khóm từng bước được quan tâm cải thiện, hiện toàn huyện có 46/58 ấp, khóm có trụ sở kiên cố.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn