Thực hiện Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương:

Xây dựng con người phát triển toàn diện, hướng tới chân - thiện - mỹ

Cập nhật ngày: 15/08/2019 13:50:16

ĐTO - Ngày 15/8, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương (khoá XI) về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” (gọi tắt là Nghị quyết số 33) trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Minh Hoan – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự.


Các đồng chí chủ trì hội nghị 

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 33, Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện và tuyên truyền sâu rộng, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với vai trò và ý nghĩa của việc xây dựng văn hoá, con người. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 cho thấy, chất lượng công tác giáo dục - đào tạo đã từng bước được hoàn thiện và nâng cao. Mạng lưới trường lớp trong toàn tỉnh được quy hoạch, sắp xếp, kiện toàn phù hợp với hệ thống giáo dục quốc dân và tình hình thực tiễn của địa phương. Tỷ lệ ngân sách chi cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh luôn được bảo đảm, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác tiếp tục được đẩy mạnh. Tỷ lệ người dân tham gia rèn luyện sức khỏe ngày càng tăng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Toàn tỉnh có khoảng 34% dân số tham gia tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên. Các cấp ủy, cơ quan, ban, ngành, địa phương cụ thể hoá việc xây dựng văn hoá trong chính trị thông qua nội quy, quy chế, các quy định chuẩn mực về đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, với các chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức nhằm mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân, nổi bật là thực hiện hiệu quả mô hình “Nụ cười công sở” với phương châm 6 biết “Biết chào - biết cười - biết lắng nghe - biết hướng dẫn - biết cảm ơn - biết xin lỗi”.


Chất lượng giáo dục của các cấp học trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên

Công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá được chú trọng, việc khai thác, phát huy thế mạnh các di sản văn hoá kết hợp với phát triển du lịch, dịch vụ được đẩy mạnh thực hiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoạt động văn học - nghệ thuật được triển khai thực hiện với nhiều hình thức. Đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực trong các hoạt động sáng tác và có nhiều tác phẩm chất lượng, đạt một số giải thưởng cao trong nước, khu vực và quốc tế. Các tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật đã góp phần tích cực vào công tác quảng bá, giới thiệu về vùng đất, con người Đồng Tháp.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan đánh giá cao các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33 đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhất là xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, khu dân cư và mỗi gia đình thật sự là môi trường văn hóa lành mạnh, trở thành nơi để hình thành và phát triển nhân cách con người. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư cũng yêu cầu các cấp ủy tiếp tục nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, là động lực trong phát triển...góp phần xây dựng thương hiệu con người Đồng Tháp sống có trách nhiệm, năng động, nghĩa tình vì phát triển của chính mình, gia đình và quê hương.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn