Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Cập nhật ngày: 07/11/2020 05:15:00

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021.

Kế hoạch nhằm thực hiện đầy đủ các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về PCTN và giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực chủ động triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

Nội dung tuyên truyền tập trung về thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp PCTN; ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN. Đồng thời tuyên truyền Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN; mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính...

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước (gọi tắt là đơn vị) trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch (trước ngày 20/12/2020) và tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua Thanh tra tỉnh.

Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các sở, ngành tỉnh chỉ đạo lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong hoạt động nghiệp vụ; xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, Hội Nhà báo tỉnh và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện kế hoạch trong đơn vị mình.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn