Hội nghị về công tác xây dựng và thi hành pháp luật

Cập nhật ngày: 24/11/2020 21:13:39

ĐTO - Ngày 24/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dương tham dự tại điểm cầu Đồng Tháp.


Đại biểu tham dự điểm cầu Đồng Tháp

Giai đoạn 2016 - 2020, hệ thống pháp luật nước ta tiếp tục được hoàn thiện cả về số lượng và chất lượng. Giai đoạn này tập trung thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, nhiều văn bản được sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện để phù hợp với tình hình mới. 5 năm qua, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành: 112 văn bản (71 luật, 02 pháp lệnh, 22 nghị quyết của Quốc hội, 17 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội); Chính phủ ban hành 745 nghị định, tăng 24 nghị định so với giai đoạn 2011 - 2015; Thủ tướng Chính phủ ban hành 232 quyết định; các Bộ, Cơ quan ngang Bộ ban hành hơn 2.400 Thông tư và 110 Thông tư liên tịch; ở địa phương ban hành trên 92.000 văn bản quy phạp pháp luật…

Nhìn chung, giai đoạn 2016 - 2020 cho thấy nhận thức của các cơ quan nhà nước, cán bộ, nhân dân về pháp luật đã được nâng lên. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, ban, ngành đều chú trọng, quan tâm hơn đến công tác xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật. Ý thức pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân được nâng lên rõ rệt, hoạt động giám sát của các cơ quan quyền lực nhà nước, tổ chức xã hội, nhân dân thay đổi về hình thức và nội dung, hiệu quả, thực chất. Hệ thống pháp luật đã phục vụ trực tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu còn tập trung tham luận, thảo luận về công tác thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách pháp luật; công tác lập dự kiến chương trình xây dựng luật, chỉnh lý các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện phản biện xã hội trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường công tác phối hợp trong xây dựng pháp luật…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: cần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật; tăng cường công tác phối hợp xây dựng và hoàn thiện pháp luật; thực hiện đúng kỷ cương trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng. Đồng thời, các bộ, ngành khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành; kiên quyết chống lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật…

Nguyễn Long

Gửi bình luận của bạn