Hoàn thành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020

Cập nhật ngày: 27/08/2020 06:00:55

ĐTO - Ngay từ đầu năm 2020, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC). Lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến công tác kiểm tra việc thực hiện CCHC của các cơ quan, địa phương, với yêu cầu phải thường xuyên kiểm tra và kiểm tra ngay từ đầu năm để kịp thời phát hiện những hạn chế, hướng dẫn việc thực hiện trong năm, tránh hạn chế, yếu kém kéo dài mà không được khắc phục.

Kế hoạch đã đề ra những nội dung kiểm tra cụ thể như: Những nội dung, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch CCHC giai đoạn 2011- 2020, giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 của tỉnh; về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về CCHC; tình hình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Việc tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Trung ương phân cấp cho tỉnh và đề xuất UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền giải quyết công việc cho thủ trưởng sở, ngành tỉnh hoặc phân cấp cho UBND cấp huyện, cấp xã; thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Đồng thời kiểm tra về công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; sử dụng và quản lý biên chế; bố trí, sắp xếp công chức theo vị trí việc làm. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ; việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định pháp luật và của UBND tỉnh; việc chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình hoạt động như doanh nghiệp; việc ban hành và triển khai Kế hoạch CCHC và công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC tại đơn vị; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC; tình hình áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh gồm các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh do Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC chính tại 12/12 huyện, thị xã, thành phố và 24 xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố; 8 sở, ngành tỉnh. Dù ảnh hưởng tình hình khách quan về dịch bệnh Covid-19 nhưng việc kiểm tra vẫn được thực hiện nghiêm túc với thời gian khẩn trương và hiệu quả cao, bảo đảm các yêu cầu của kế hoạch đề ra.

Qua kiểm tra đã giúp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn tỉnh bảo đảm tiến độ, hạn chế thấp nhất những sai sót, đặc biệt là việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức được đánh giá cao với số lượng hồ sơ trước hạn, đúng hạn chiếm tỷ lệ 97%, nhận được sự hài lòng cao từ người dân, doanh nghiệp. Nhiều địa phương có những mô hình hay, cách làm mới mang lại hiệu quả cao trong cung ứng dịch vụ hành chính công được Đoàn kiểm tra đánh giá cao và có văn bản tuyên truyền, nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, địa phương có sự quan tâm hơn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, những hạn chế được chỉ ra được khắc phục một cách khá triệt để. Dù đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra nhưng do xác định đây là việc làm hết sức cần thiết và thường xuyên, Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện việc phúc tra, kiểm tra đột xuất đối với các cơ quan, địa phương để luôn duy trì kết quả thực hiện CCHC, nâng cao hơn nữa kỷ cương, kỷ luật, tinh thần, trách nhiệm làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh.

MINH THÙY

Gửi bình luận của bạn