Huyện ủy Lai Vung tiếp tục thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Cập nhật ngày: 05/06/2019 06:10:14

Hiện toàn huyện Lai Vung có 45 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, 25 chi bộ và 20 đảng bộ (trong đó có 207 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở), với hơn 4.000 đảng viên.

Đến nay, phần lớn các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị đã duy trì đều đặn và tăng số lượng đặt mua Báo Nhân dân, Tạp chí cộng sản, Báo Đồng Tháp và Tạp chí Kiểm tra đảm bảo theo quy định.

Chỉ riêng năm 2018, số lượng đặt mua Báo Đồng Tháp là 22.737, Báo Nhân dân 41.251 tờ, Tạp chí cộng sản 1.097 cuốn. Theo thống kê số lượng tổ chức cơ sở đảng đặt mua/tổng số tổ chức cơ sở đảng của đảng bộ thì số lượng đặt mua trong 1 kỳ: Báo Đồng Tháp 150/258, Báo Nhân dân 114/258, Tạp chí cộng sản 46/46.

Tính đến tháng 4/2019, số tổ chức cơ sở đảng đặt mua Báo Đồng Tháp/Tổng số tổ chức cơ sở đảng của đảng bộ là 139/252, Báo Nhân dân 123/252, Tạp chí cộng sản 43/43. Bên cạnh đó, Chuyên san Báo Nhân dân, Chuyên san Tạp chí cộng sản cũng được mua thường xuyên. Số lượng báo, tạp chí hiện nay được đặt mua cơ bản đáp ứng được nhu cầu của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Để việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, Ban Thường trực Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng trong việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; đối với các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy phải có ít nhất 4 loại báo, tạp chí: Báo Nhân dân, Báo Đồng Tháp, Tạp chí cộng sản, Tạp chí Kiểm tra. Đối với các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở thì Đảng bộ nơi đó thực hiện đặt mua cho các chi bộ ít nhất 2 loại báo: Báo Nhân dân, Báo Đồng Tháp.

TẠ VĂN PHÙNG

Gửi bình luận của bạn