Đẩy mạnh phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng

Cập nhật ngày: 18/02/2013 04:30:58

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng (PCTN) tỉnh đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đẩy mạnh tuyên truyền và quán triệt các chỉ thị và nghị quyết của Trung ương về công tác PCTN đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong đó, công tác phòng ngừa được chú trọng, nhất là việc xây dựng, ban hành và thực hiện các văn bản pháp luật về PCTN. Đến nay, tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện Luật PCTN và ban hành quy chế làm việc cũng như thực hiện việc công khai, minh bạch các nội dung về kinh phí hoạt động, mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, tổ chức cán bộ, định mức, tiền lương...

Năm 2012, toàn tỉnh đã tổ chức được 75 lớp tuyên truyền về PCTN với 4.304 lượt người tham dự; ban hành 86 văn bản các loại hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác PCTN; giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tuyên truyền pháp luật về PCTN; các cấp, ngành trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng; cả hệ thống chính trị đã được huy động vào cuộc với tinh thần chủ động, tích cực nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng nên thời gian qua trên địa bàn tỉnh không phát sinh nhiều các vụ án tham nhũng lớn, nghiêm trọng. Một số vụ án tham nhũng được chỉ đạo giải quyết dứt điểm để làm trong sạch bộ máy chính quyền, tạo niềm tin trong nhân dân. Năm 2012 chỉ phát hiện 4 vụ, 6 bị can về tội tham ô tài sản.

Theo Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tham nhũng trong thời gian qua là do chưa quán triệt đầy đủ, rộng rãi pháp luật về PCTN trong nhân dân, chưa thực hiện nghiêm túc công tác công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, chưa thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp về PCTN; thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác PCTN; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách;

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, trình độ, tận tụy, liêm chính và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục PCTN, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng thông qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Kim Ngân

Gửi bình luận của bạn