Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước về đất đai

Cập nhật ngày: 08/11/2020 06:27:49

ĐTO - UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND cấp huyện, cấp xã và các sở, ban, ngành có liên quan trong quá trình phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Mục đích của việc phối hợp là tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện và sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan; bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai; đảm bảo phục vụ quyền lợi, lợi ích của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Quy chế quy định cụ thể về nội dung và trách nhiệm phối hợp như tham mưu ban hành văn bản về quản lý, sử dụng đất đai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng đất trong việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác quản lý tài chính về đất đai; lập và hoàn thiện hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất cho các tổ chức...

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp trong công tác giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai. UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện giải quyết hoặc phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết các tranh chấp về đất đai, khiếu nại, tố cáo trong quản lý, sử dụng đất đai theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, cung cấp đầy đủ hồ sơ giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo lần đầu cho Sở Tài nguyên và Môi trường khi có quyết định giao cho Sở xác minh lần 2 đảm bảo đúng thời gian; cử cán bộ phối hợp tham gia giải quyết... Quy chế này có hiệu lực từ ngày 3/11/2020.

T.T

Gửi bình luận của bạn