UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định Luật Khiếu nại

Cập nhật ngày: 29/06/2012 07:47:50

Kể từ ngày 1-7-2012 Luật Khiếu nại sẽ có hiệu lực thi hành. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại thuộc thẩm quyền được thụ lý trước ngày Luật Khiếu nại có hiệu lực.

Đối với các khiếu nại sẽ được thụ lý, giải quyết kể từ ngày Luật Khiếu nại có hiệu lực trở về sau, phải đảm bảo thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết và các quy định khác của Luật Khiếu nại.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung kiểm tra, xác minh các khiếu nại thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh được thụ lý trước ngày Luật Khiếu nại có hiệu lực để kiến nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết dứt điểm.

Thời gian tới, các khiếu nại thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh được thụ lý kể từ ngày Luật Khiếu nại có hiệu lực trở về sau, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường và các đơn vị khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình phải tham mưu UBND tỉnh giải quyết đảm bảo đúng quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết và các quy định khác của Luật Khiếu nại, không để tồn đọng, kéo dài.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo này.

T.T

Gửi bình luận của bạn