Quy định chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

Cập nhật ngày: 18/02/2013 04:34:26

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013 ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2013.

Có 8 tiêu chí tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (gồm 41 chỉ tiêu với số điểm đánh giá tương ứng) như: tiêu chí giải quyết các vụ việc hành chính tư pháp; ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường; phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; thực hiện dân chủ ở xã, phường; thiết chế tiếp cận pháp luật của xã hội; bộ máy bảo đảm thực hiện thiết chế pháp luật; kinh phí và cơ sở vật chất. Tổng số điểm tối đa của 8 tiêu chí là 1.000 điểm.

Điều kiện công nhận, xếp hạng, biểu dương địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cũng được quy định cụ thể.

Việc đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện mỗi năm 1 lần, tính từ ngày 1/7 của năm trước đến ngày 30/6 của năm đánh giá. Việc đánh giá xã, phường tiêu biểu về tiếp cận pháp luật được thực hiện 2 năm/lần, tính từ ngày 1/7 của 2 năm trước đến ngày 30/6 của năm đánh giá...

Thời gian được tính để đánh giá địa phương bắt đầu từ ngày 1/7/2013.

T.T

Gửi bình luận của bạn