Chấn chỉnh sau kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 10/11/2023 09:50:01

ĐTO - Qua kết quả kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2023 vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế, Chủ tịch UBND tỉnh đã có yêu cầu chấn chỉnh.


Các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, cập nhật kịp thời thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

Theo đó, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát TTHC tham mưu thực hiện tốt các nội dung. Cụ thể, chủ động rà soát, cập nhật kịp thời TTHC thuộc thẩm quyền; đính kèm đầy đủ các biểu mẫu đối với các TTHC được niêm yết công khai trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cập nhật và niêm yết công khai TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Hằng năm xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC bám sát theo kế hoạch của UBND tỉnh; thực hiện báo cáo kết quả rà soát TTHC đảm bảo đúng lĩnh vực và chỉ tiêu được giao; khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn trong giải quyết TTHC; chủ động giải quyết và kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, tránh tình trạng hồ sơ trễ hạn trên phần mềm.

Cơ quan, đơn vị, địa phương để hồ sơ trễ hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC vượt quá 2% trên tổng số TTHC tiếp nhận, có trách nhiệm báo cáo giải trình trước Chủ tịch UBND tỉnh; vượt quá 4% trên tổng số TTHC tiếp nhận, UBND tỉnh có văn bản phê bình người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó.

Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; tiếp tục tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt tối thiểu 30% giao dịch thanh toán trực tuyến trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công; triển khai quyết liệt công tác số hóa hồ sơ, số hóa kết quả giải quyết còn hiệu lực bảo đảm về chỉ tiêu, lộ trình theo Quyết định số 191 ngày 3/3/2022 của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, sai sót, gửi về Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất ngày 30/11/2023. Trường hợp để hạn chế tiếp tục lặp lại trong đợt kiểm tra năm 2024, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm giải trình hoặc bị kiểm điểm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn