• Thực hiện có hiệu quả tiêu chí về thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới
 • 06/12/2022
 • ĐTO - Nhằm cụ thể hóa Kết luận số 250 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM sát với hoạt động của ngành.
 • Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 20 năm của tỉnh Đồng Tháp đạt khoảng 8,6%/năm
 • 01/12/2022
 • ĐTO - Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23 của BCH Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đồng thời triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, dự án quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội mang lại nhiều kết quả thiết thực.
 • Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân trên địa bàn
 • 03/11/2022
 • ĐTO - Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn đã triển khai thực hiện Chương trình hành động số 59 ngày 8/2/2018 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới bằng nhiều hình thức phù hợp.
 • Công tác dân vận phát huy hiệu quả và lan tỏa sâu rộng trong xã hội
 • 25/10/2022
 • ĐTO - Sau khi tiếp thu các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tam Nông đã ban hành Kế hoạch số 26 ngày 10/1/2022 cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy khóa XI về tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác dân vận đến năm 2025.
Xem tin đã đăng theo ngày: