Thống nhất kinh phí tổ chức các lớp học bồi dưỡng giáo viên dạy liên môn năm học 2022-2023

Cập nhật ngày: 24/10/2022 13:44:16

ĐTO - Thực hiện Thông tư 83/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông, tại kỳ họp đột xuất lần thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã ban hành Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND để quy định nội dung, mức chi này trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, tại Điều 2 của Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cụ thể gồm: chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng; chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị có liên quan; chi đi công tác để kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng, đánh giá kết quả tập huấn, bồi dưỡng; chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng mới; chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, giáo trình tài liệu tập huấn bồi dưỡng; chi số hóa tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến; chi tiền công giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên; chi thuê biên dịch, phiên dịch; chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc khi tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng. Các nội dung khác không quy định tại Điều này được thực hiện theo Thông tư 83/2021/TT-BTC.

Căn cứ Nghị quyết này, trên cơ sở xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo xin chủ trương tổ chức các lớp học bồi dưỡng giáo viên dạy liên môn và ý kiến của Sở Tài chính về kinh phí tổ chức các lớp học bồi dưỡng giáo viên dạy liên môn, ngày 20/10, UBND tỉnh có văn bản gửi Sở Tài chính, UBND cấp huyện thống nhất chủ trương kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên dạy liên môn cấp Tiểu học, THCS đáp ứng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong năm học 2022-2023 với số tiền dự toán trên 5,8 tỷ đồng (ngân sách nhà nước hỗ trợ học phí cho các đối tượng được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo bồi dưỡng và bố trí dự toán năm 2023 cho các địa phương thực hiện; các chi phí khác do đơn vị cử người đi đào tạo bồi dưỡng và người học tự chi trả).

UBND tỉnh giao Sở Tài chính bố trí dự toán năm 2023 cho các địa phương, hướng dẫn, theo dõi các đơn vị thực hiện. Các đơn vị, địa phương được bố trí dự toán kinh phí chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích; đồng thời tổ chức thực hiện thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí theo đúng chế độ, định mức quy định.

Võ Văn Đề

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn