Tăng cường công tác quản lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 18/11/2022 17:09:25

ĐTO - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Cục Quản lý thị trường tăng cường việc kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình, yêu cầu các đơn vị cam kết hoạt động đúng theo nội dung giấy xác nhận đủ điều kiện đã được cấp, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu. Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, việc tuân thủ quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, thời gian đăng ký bán xăng dầu; trường hợp phát hiện có sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Công Thương định kỳ hàng ngày tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh (theo chỉ đạo tại Công văn số 1079/UBND-KT); kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, kiến nghị, đề xuất Trung ương hỗ trợ điều phối (khi cần thiết); phối hợp Cục Quản lý thị trường, UBND huyện, thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện, thành phố phải tăng cường theo dõi, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; kịp thời báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại địa phương về Sở Công Thương, để phối hợp bảo đảm cung ứng xăng dầu trên địa bàn. Bên cạnh đó, phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương kiểm tra, xử lý các hành vi tạm ngưng bán hàng khi chưa có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và các hành vi găm hàng của các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý.

Đối với thương nhân kinh doanh xăng dầu, UBND tỉnh yêu cầu phải thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 95/2021/NĐCP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan. Duy trì, thực hiện nghiêm các quy định theo nội dung Giấy xác nhận đủ điều kiện đã được cấp; chủ động có phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường tỉnh trong mọi tình huống; thực hiện dự trữ xăng dầu bắt buộc theo khoản 23 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 của Chính phủ; thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của các đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối của mình; chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm của các thương nhân thuộc hệ thống phân phối theo quy định tại khoản 13 Điều 9 và khoản 11 Điều 15 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ.

Ngoài ra, các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời xăng dầu, phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân; thực hiện nghiêm các quy định tại Điều 26 của Nghị định số 83/2014/NĐCP ngày 3/9/2014 của Chính phủ và khoản 21 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 của Chính phủ; duy trì mở cửa hàng kinh doanh xăng dầu, nghiêm cấm việc đóng cửa khi không có lý do chính đáng và chưa được chấp thuận bằng văn bản của Sở Công thương theo quy định…

TRANG HUỲNH

Gửi bình luận của bạn