TP.Sa Đéc tái đàn heo theo hướng chăn nuôi tập trung, qui mô lớn

Cập nhật ngày: 18/05/2020 11:34:09

ĐTO - TP.Sa Đéc đang tái đàn gắn với tái cơ cấu chăn nuôi heo sau đợt dịch tả heo châu Phi. Công tác này nhằm duy trì phát triển chăn nuôi heo tại các xã (các ấp vùng ven); giảm dần chăn nuôi tại các phường (tiến tới không chăn nuôi trong các phường), các khu vực chăn nuôi trong khu dân cư; phát triển chăn nuôi toàn diện gắn với tạo mối liên kết, hợp tác hỗ trợ chăn nuôi nông hộ và áp dụng công nghệ tiên tiến, từng bước công nghiệp hóa và hiện đại hóa ngành chăn nuôi hướng tới phương thức chăn nuôi trang trại, công nghiệp, bền vững. Tái đàn heo phải gắn với tái cơ cấu; tổ chức lại sản xuất, giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ, chuyển sang chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, đáp ứng các điều kiện về an toàn sinh học... Từ năm 2020, giảm dần các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tăng dần số cơ sở chăn nuôi tập trung quy mô lớn (tối thiểu từ 10 con đối với heo sinh sản, 100 con đối với heo thịt).

Mỗi cơ sở chăn nuôi thực hiện tái đàn với số lượng 10% (nuôi chỉ báo) tổng số heo có thể nuôi tại cơ sở. Theo dõi, giám sát số heo nuôi chỉ báo trong 2 thời gian ít nhất 30 ngày. Sau khi nuôi tái đàn được 30 ngày, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, nếu kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh dịch tả heo châu Phi, khi đó mới nuôi tái đàn với số lượng có thể nuôi tại cơ sở. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi heo chịu sự quản lý, định hướng của ngành chuyên môn trong việc tái đàn, gắn với tái cơ cấu sản xuất; tuân thủ các điều kiện về an toàn sinh học, vệ sinh môi trường theo quy định; không được tái đàn khi chưa đảm bảo các điều kiện cơ sở chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi và điều kiện bảo vệ môi trường.

TN

Gửi bình luận của bạn