Triển khai lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình trong hoạt động xây dựng

Cập nhật ngày: 25/04/2023 16:27:37

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc thực hiện, triển khai lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng theo Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện, thành phố; các sở, ban, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan đến áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng phải có giải pháp thực hiện nghiêm Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, giao sở quản lý công trình chuyên ngành (Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thuộc lĩnh vực phụ trách tổ chức tiếp nhận, quản lý dữ liệu mô hình BIM do chủ đầu tư các dự án có áp dụng BIM cung cấp và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; khi tổ chức thẩm định cần xem xét tính đến các yêu cầu áp dụng BIM theo lộ trình quy định và đề xuất người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng BIM, giải pháp công nghệ số khi trình quyết định dự án đầu tư xây dựng theo quy định đối với dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng theo dõi, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong việc triển khai thực hiện lộ trình áp dụng BIM thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương; tham mưu UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền các cơ chế chính sách khuyến khích ứng dụng BIM trong đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý; cập nhật các quy định, hướng dẫn của Trung ương và có giải pháp tổ chức hướng dẫn về BIM trong lĩnh vực xây dựng chuyên ngành trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tiếp tục, chủ động công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng trong thời gian tới đảm bảo theo lộ trình quy định.

Theo Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ, lộ trình áp dụng mô hình BIM trong hoạt động xây dựng áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, dự án sử dụng vốn khác.

Theo đó, giai đoạn 1, từ năm 2023, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án.

Giai đoạn 2, từ năm 2025, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp II trở lên của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án.

Đối với các dự án, công trình xây dựng bắt buộc áp dụng BIM, tệp tin BIM là một thành phần trong hồ sơ thiết kế xây dựng, hồ sơ hoàn thành công trình. Chủ đầu tư hoặc đơn vị chuẩn bị đầu tư có trách nhiệm cung cấp tệp tin BIM cùng với loại hồ sơ khác theo quy định khi thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, xin cấp phép xây dựng và nghiệm thu công trình.

Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn khác, chủ đầu tư cung cấp tệp tin BIM khi thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, xin cấp phép xây dựng, nghiệm thu công trình theo lộ trình sau: công trình cấp I, cấp đặc biệt từ năm 2024; từ năm 2026, bổ sung thêm công trình cấp II.

Y DU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn