Huyện ủy Lấp Vò

Chuyển biến tích cực từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII

Cập nhật ngày: 14/06/2013 06:13:06

Huyện ủy Lấp Vò vừa tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung 5 khóa VIII về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc".

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân về tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Tính đến cuối năm 2012, toàn huyện có 37.780 hộ đạt gia đình văn hóa, có 117/120 cơ quan, đơn vị văn hóa; 59/66 khóm, ấp đạt chuẩn khóm, ấp văn hóa, trong đó có 1 ấp đạt ấp văn hóa 11 năm liền, 4 ấp đạt 10 năm liền và 14 ấp đạt 5 năm liền.


Ngoài ra, Nghị quyết được triển khai gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã khơi gợi truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, khôi phục được nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc; nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân được đáp ứng ngày tốt hơn, các thiết chế văn hóa được huyện tập trung đầu tư; việc thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa có chuyển biến tích cực và mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là việc vận động đầu tư, tôn tạo các di tích lịch sử trên địa bàn...

Thời gian tới, huyện Lấp Vò tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trên lĩnh vực văn hóa; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa; tăng cường đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa trên địa bàn và đào tạo cán bộ làm công tác văn hóa ở các cấp.

Dịp này, UBND huyện Lấp Vò đã tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích đóng góp tích cực trong việc "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc" trên địa bàn huyện.

Đăng Khoa

Gửi bình luận của bạn