Số: 153 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 13 tháng 10 năm 2020

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 15/10/2020 08:58:57

 * Quyền khai thác dịch vụ Căn tin tại Trường THPT TP.Sa Đéc (Thời gian khai thác 03 năm học kể từ ngày ký hợp đồng đến hết 31/8/2023).

Giá khởi điểm: 232.200.000đ/năm học.

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá:

 Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện theo Phương án đấu giá số: 86/PA-THPT.TPSĐ ngày 31/8/2020 của Trường THPT thành phố Sa Đéc và không được nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 14/10/2020 đến 15 giờ ngày 28/10/2020.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 28, 29 và đến 15 giờ ngày 30/10/2020 tại Trường THPT TP.Sa Đéc.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 02/11/2020 tại Trường THPT TP.Sa Đéc.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Trường THPT TP.Sa Đéc. ĐT: 0277 3861 343 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn