Số: 99/ TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 17 tháng 6 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 29/06/2021 10:57:50

* Đấu giá QSDĐ dự án Chợ cũ Lai Vung. Tại khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Gồm:

1. Lô A1: (09 nền)

- Nền số: 01. Diện tích: 87,60m2 (nền bìa có vạt góc 4x4m);

Giá khởi điểm: 1.324.512.000 đồng.

- Nền số: 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08. Diện tích: 60,20m2 (nền giữa);

Giá khởi điểm: 758.520.000 đồng /01 nền.

- Nền số: 09. Diện tích: 59,80m2 (nền bìa có vạt góc 2x2m);

Giá khởi điểm: 904.176.000 đồng.

2. Lô A2: (08 nền)

- Nền số: 01. Diện tích: 76,50m2 (nền bìa có vạt góc 2x2m);

Giá khởi điểm: 1.156.680.000 đồng.

- Nền số: 02; 03; 04; 05; 06; 07. Diện tích: 60,20m2 (nền giữa);

Giá khởi điểm: 758.520.000 đồng /01 nền.

- Nền số: 08. Diện tích: 59,60m2 (nền bìa có vạt góc 2x2m);

Giá khởi điểm: 901.152.000 đồng.

3. Lô A3: (06 nền)

- Nền số: 01. Diện tích: 63,30m2 (nền bìa có vạt góc 2x2m);

Giá khởi điểm: 957.096.000 đồng.

- Nền số: 02; 03; 04; 05; 06. Diện tích: 60,30m2 (nền giữa);

Giá khởi điểm: 759.780.000 đồng /01 nền.

4. Lô A4: (06 nền)

- Nền số: 01. Diện tích: 59,80m2 (nền bìa có vạt góc 2x2m);

Giá khởi điểm: 904.176.000 đồng.

- Nền số: 02; 03; 04; 05; 06. Diện tích: 60,30m2 (nền giữa);

Giá khởi điểm: 759.780.000 đồng /01 nền.

5. Lô A5: (01 nền)

- Nền số: 01. Diện tích: 84,40m2 (nền bìa không vạt góc);

Giá khởi điểm: 1.595.160.000 đồng.

6. Lô A6: (01 nền)

- Nền số: 01. Diện tích: 84,40m2 (nền bìa không vạt góc);

Giá khởi điểm: 1.595.160.000 đồng.

* Điều kiện tham gia đấu giá, trúng đấu giá:

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu đã được quy định tại Quyết định số 543/QĐ-UBND-TNMT ngày 30/12/2020 của UBND huyện Lai Vung, về việc phê duyệt phương án đấu giá QSDĐ dự án Chợ cũ Lai Vung và Quy chế cuộc đấu giá tài sản QSDĐ số 09/2021 ngày 17/6/2021 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung, xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 21/6/2021 đến 15 giờ ngày 13/7/2021.

- Nhận tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 13; 14 và đến 15 giờ ngày 15/7/2021 vào tài khoản số 6510201000383 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Lai Vung của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung.

- Tiền bán hồ sơ: 500.000đ/1 hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 16/7/2021 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 0277 3852059; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Lai Vung. ĐT: 0277 3849513 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng TTĐT Quốc gia về Đấu giá tài sản và ww.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn