Thông báo tuyển dụng viên chức tại các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024

Cập nhật ngày: 29/05/2024 11:08:56

Căn cứ Kế hoạch số 1824/KH-SNN ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyển dụng viên chức tại các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 tại các đơn vị thuộc Sở, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có đơn đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;

e. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

a. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

c. Trong vòng 12 tháng, kể từ ngày có quyết định kỷ luật buộc thôi việc  có hiệu lực, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc không được đăng ký dự tuyển vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước.

Trường hợp công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ thì không được dự tuyển vào các cơ quan hoặc vị trí công tác có liên quan đến nhiệm vụ, công vụ đã đảm nhiệm có hành vi vi phạm.

Trường hợp viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ thì không được đăng ký dự tuyển vào vị trí công tác có liên quan đến nhiệm vụ đã đảm nhiệm.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng

a. Đối tượng và điểm ưu tiên

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.

b. Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Tổng số người cần tuyển: 13 người.

1. Chức danh nghề nghiệp cần tuyển: Chuyên viên, Kế toán viên, Kiểm soát viên đê điều, Khuyến nông viên hạng III, Kỹ sư hạng III, Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III.

2. Vị trí việc làm tuyển dụng: Kế toán viên, Chẩn đoán bệnh động vật hạng III, Kỹ thuật thủy lợi hạng III, Khuyến nông hạng III, Kỹ thuật nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hạng III, Kỹ thuật đê điều và phòng chống thiên tai hạng III, Chuyên viên Qũy bảo vệ và phát triển rừng.

(Đính kèm phụ lục)

(Đính kèm phụ lục)

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2.

2. Vòng 2: môn nghiệp vụ chuyên ngành

a. Hình thức: Vấn đáp

b. Nội dung: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

c. Thời gian: Vấn đáp 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị, không tính vào thời gian thi).

d. Thang điểm: 100 điểm.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi Vòng 2 bằng hình thức thi vấn đáp.

IV. CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Có kết quả điểm Vấn đáp tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

2. Có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại khoản 2 nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển;

Nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

 a. Hồ sơ đăng ký dự tuyển ban đầu

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ)

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- 02 ảnh cỡ 4*6 và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.

- Người dự tuyển đem bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm dự tuyển để đối chiếu. Trường hợp tên bằng tốt nghiệp chưa thể hiện rõ chuyên ngành của vị trí dự tuyển thì thí sinh mang theo bản sao của bảng điểm học tập.

b. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Phiếu lý lịch tư pháp số 1 do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả  trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở thông báo công khai  trên Trang thông tin điện tử của Sở và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

VI. THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC VÀ NHẬN VIỆC

1. Thông báo kết quả tuyển dụng

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

2. Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc

Thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 và khoản 11, Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 (sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 18 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

1. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

a. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong 30 ngày làm việc (kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2024 đến hết ngày 08 tháng 7 năm 2024). Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

b. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 533, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Thời gian xét tuyển: dự kiến trong tháng 7 năm 2024.

3. Địa điểm xét tuyển: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số 533, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

4. Lệ phí dự tuyển

Tạm thu 500.000 đồng/thí sinh. Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trong quá trình nộp hồ sơ dự tuyển, thí sinh có thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại (0277)3856058 trong giờ hành chính để được giải đáp.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở làm việc và Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (https://snnptnt.dongthap.gov.vn/).

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn