Thông báo Về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

Cập nhật ngày: 06/11/2023 16:28:39

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 56/2015/TT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc quy định mã số về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chứ cchuyên ngành quan trắc tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Thông tư 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 1316/QĐ-STNMT ngày 31/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-TTQT, ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu nghạch viên chức và số lượng người làm việc;

Căn cứ Công văn số 4718/STNMT-VP ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cho ý kiến tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường;

Căn cứ kế hoạch số 186/KH-TTQT ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường về việc tuyển dụng viên chức năm 2023,

Căn cứ nhu cầu thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Đối tượng dự tuyển

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với khung năng lực của vị trí việc làm hoặc ngành, chuyên ngành khí tượng, thủy văn, thủy lợi, hải văn, hải dương, môi trường, địa lý, tài nguyên nước, biển, biến đổi khí hậu, tài nguyên và môi trường.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Số lượng dự tuyển

Tổng số cần tuyển là 02 viên chức ngạch quan trắc viên viên hạng III (mã ngạch V.06.05.14);

3. Điều kiện dự tuyển

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

d) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

d) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

4. Đối tượng ưu tiên:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ uy cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

5. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng viên chức được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.

Không thu phí xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển viên chức

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Xác định người trúng tuyển

3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thị người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3.3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả tại vòng 2 theo quy định.

3.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 06/11/2023 đến hết ngày 15/12/2023.

- Địa chỉ tiếp nhận: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường; Quốc lộ 30, ấp An Lạc, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Số điện thoại liên hệ: 02773.870933

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn