Hỗ trợ 100% lãi suất mua tạm trữ 500.000 tấn thóc, gạo

Cập nhật ngày: 25/08/2012 09:00:15

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại cho các thương nhân để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2012.
 
Bộ Tài chính vừa có Thông tư hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2012, lãi suất hỗ trợ tối đa không vượt quá 11,5%/năm.

Các nội dung này để triển khai việc mua tạm trữ thóc, gạo vụ tối đa 500.000 tấn quy gạo vụ Hè Thu năm 2012 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Số lượng thóc, gạo được hỗ trợ lãi suất cho từng thương nhân theo số lượng thóc, gạo thực tế thương nhân mua tạm trữ nhưng không được vượt quá số lượng quy định tại các văn bản phân giao chỉ tiêu mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2012 của Hiệp hội Lương thực Việt Nam và đảm bảo tổng số thóc, gạo mua tạm trữ tối đa 500.000 tấn.

Lãi suất hỗ trợ là lãi suất các thương nhân vay ngân hàng theo Hợp đồng tín dụng nhưng tối đa không vượt quá 11,5%/năm.

Thời gian mua tạm trữ từ ngày 10/07/2012 đến hết ngày 10/08/2012. Thời gian tạm trữ là thời gian tạm trữ thực tế trong khoảng thời gian từ ngày 10/07/2012 đến ngày 10/10/2012.

Thời gian được hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng là thời gian tạm trữ thực tế tính từ thời điểm mua thóc, gạo đến thời điểm bán thóc, gạo tạm trữ nhưng không quá thời hạn ngày 10/10/2012.

Giá để tính hỗ trợ lãi suất là giá mua thực tế theo giá thị trường (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) cho từng loại thóc, gạo. Trường hợp thương nhân mua gạo nguyên liệu để sản xuất chế biến ra gạo thành phẩm thì giá để tính hỗ trợ bao gồm cả chi phí sản xuất chế biến.

VGP News

Gửi bình luận của bạn