Các hoạt động văn hóa - văn nghệ gắn với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị địa phương

Cập nhật ngày: 13/01/2022 06:14:49

ĐTO - Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tổ chức tọa đàm “Vai trò của văn học, nghệ thuật và văn nghệ sĩ trong xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”; thành lập Tổ biên tập xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”.


Biểu diễn nghệ thuật đường phố tại Tuần lễ Văn hóa và Du lịch Đồng Tháp năm 2021 được tổ chức ở TP Sa Đéc

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sớm xây dựng các văn bản nhằm kịp thời định hướng tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ gắn với nhiệm vụ tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ trong năm 2021. Thường xuyên nắm tình hình hoạt động văn hóa - văn nghệ trên địa bàn tỉnh và biên soạn Bản tin văn hóa - văn nghệ (phát hành 2 lần/tháng). Tiếp tục triển khai, đôn đốc Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025. Phối hợp phát động Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học - nghệ thuật tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các sở, ngành, địa phương tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với văn hóa truyền thống và phong tục tập quán của địa phương, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần VIII năm 2021, thu hút hơn 92.000 lượt người tham gia bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến (tăng 6,8 lần) so với năm 2020.

Song song đó, các hoạt động văn học nghệ thuật tiếp tục được quan tâm, phục vụ nhu cầu giải trí trong Nhân dân. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Giải thưởng văn học nghệ thuật Nguyễn Quang Diêu lần thứ IV, có 326 tác phẩm của 151 tác giả tham dự. Cuộc thi ảnh thời sự nghệ thuật truyền thống lần thứ XXII chủ đề “Nét đẹp Văn hóa - Con người Đồng Tháp qua ống kính nhiếp ảnh”. Hay, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển du lịch, tạo dựng hình ảnh địa phương được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án phát huy giá trị đình làng, Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp,... góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh địa phương, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức sáng tạo của Nhân dân trong giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống gắn kết với phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà.

Hướng tới, Ban Tuyên giáo các cấp tăng cường định hướng các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đẩy mạnh hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng và phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tuyên truyền nội dung của nghị quyết về văn hóa - văn nghệ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” gắn với Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn