Tân Hồng xây dựng và thực hiện văn hóa công sở trong các cơ quan

Cập nhật ngày: 25/11/2021 05:22:42

ĐTO - Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong các cơ quan Nhà nước và các đoàn thể; coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân; có ý thức thượng tôn pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; tự do cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận CB,CC,VC.


UBND thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng được xét và công nhận đạt danh hiệu văn hóa nhiều năm liền

Từ đó, cấp ủy, chính quyền huyện Tân Hồng đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Bộ Quy tắc ứng xử”; chấn chỉnh việc dự họp, hội nghị; không uống rượu, bia trong giờ hành chính và buổi trưa các ngày làm việc... đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Thông qua xây dựng và thực hiện văn hóa công sở trong các cơ quan Đảng, Nhà nước cho thấy, phần lớn đội ngũ CB,CC,VC đều có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức lối sống tốt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, CB,CC,VC tạo được tác phong lao động và làm việc văn minh, hiệu quả thông qua các hoạt động cụ thể như giữ gìn vệ sinh cơ quan, đơn vị sạch đẹp; văn minh trong ứng xử, khoa học trong công việc.

Hàng tuần, hàng tháng nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng phong trào “Xanh, sạch, đẹp”, đảm bảo an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, trồng cây xanh; đồng thời tổ chức đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị trường học trên địa bàn huyện (100% cơ quan, đơn vị đăng ký). Chính vì thế, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa ngày càng phát triển. Toàn huyện có 39 khóm, ấp; 9 xã, thị trấn và 111 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp (hàng năm xét công nhận đơn vị văn hóa đạt từ 90% trở lên); lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trên địa bàn huyện cùng với CB,CC,VC hưởng ứng và thực hiện tốt các tiêu chí về nếp sống văn hóa, văn minh công sở, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, xây dựng người CB,CC,VC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”.

Việc ban hành nội quy, quy chế làm việc cũng được các cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện, trong đó chú trọng việc thực hiện tốt văn hóa trong giao tiếp, ứng xử với Nhân dân khi liên hệ công tác; lắp đặt giao diện điện tử đánh giá sự hài lòng của Nhân dân ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến xã. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân phản ánh về thái độ giao tiếp của CB,CC,VC để người đứng đầu cơ quan, đơn vị kịp thời phát hiện chấn chỉnh và xử lý cá nhân sai phạm, nâng cao chất lượng làm việc và mức độ hài lòng của người dân về thái độ phục vụ của CB,CC,VC. Song với đó, việc thực hiện văn hóa công sở cũng đạt được kết quả tốt trên các mặt như: về trang phục của CB,CC,VC khi thi hành nhiệm vụ đảm bảo gọn gàng, lịch sự. Việc gắn biển tên cơ quan, biển tên chức danh CB,CC,VC được thực hiện tốt nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân khi liên hệ công tác.

Quá trình thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa đã góp phần củng cố và nâng cao tính kỷ cương, nền nếp nơi công sở, ý thức chấp hành kỷ luật công tác cũng như xây dựng môi trường văn hóa nơi làm việc. Môi trường làm việc của CB,CC,VC tiếp tục được cải thiện theo hướng hiện đại, thân thiện, chuyên nghiệp. Nâng cao được hình ảnh, vị thế của cơ quan Đảng, Nhà nước và đội ngũ CB,CC,VC trong thi hành công vụ. Phong trào đã tạo động lực để mỗi cơ quan, đơn vị phấn đấu nâng cao hiệu quả công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cùng với sự chuyển biến nhận thức về mọi mặt của CB,CC,VC thể hiện qua việc tự giác đăng ký khóm, ấp văn hóa, đơn vị văn hóa, xã văn hóa, thị trấn văn minh đô thị, góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội.

Thực tế cho thấy, nơi nào CB,CC,VC càng gương mẫu, thực hiện tốt văn hóa công sở, nơi đó càng có sự đoàn kết, thống nhất nội bộ cao, chất lượng, hiệu quả công việc tốt hơn, nhiệm vụ chính trị luôn đảm bảo, thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Chính điều này, đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả của công tác cải cách hành chính, đồng thời nhận được sự đồng tình cao của quần chúng Nhân dân.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn