TP Cao Lãnh tạo điều kiện cho văn học, nghệ thuật phát triển

Cập nhật ngày: 16/11/2023 05:12:57

http://baodongthap.com.vn/database/video/20231116051359DT2-8.mp3

 

ĐTO - Thời gian qua, các cấp, ngành hữu quan của TP Cao Lãnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Đồng thời cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển văn học, nghệ thuật vào nội dung chương trình công tác hàng năm, góp phần đưa Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa VIII về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới sát với thực tế cuộc sống. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh đô thị” thường xuyên được củng cố, kiện toàn, phát huy tốt vai trò hoạt động; tham mưu UBND TP Cao Lãnh triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án của chính quyền các cấp về văn học, nghệ thuật mang lại nhiều kết quả thiết thực.


Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ban Điều hành Đường sách TP Cao Lãnh tổ chức Hội thi vẽ tranh mừng Xuân Quý Mão năm 2023

Bà Lê Thị Mai Trinh - Phó Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh, cho biết: “Các cấp, ngành chức năng thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích văn nghệ sĩ phát huy năng lực, tư duy sáng tạo tác phẩm nghệ thuật. Phương thức hoạt động văn hóa và nghệ thuật ngày càng được tập trung theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực tiễn đời sống xã hội; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tôn vinh hành động tích cực để góp phần đẩy lùi tiêu cực. Nhiều tác phẩm văn hóa và nghệ thuật đã tập trung phản ánh về đời sống nông nghiệp, nông thôn và nông dân, gắn với miêu tả cuộc sống mới, con người mới”.

Đặc biệt, thông qua hoạt động văn học, nghệ thuật đã giới thiệu, biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong lao động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ca ngợi quê hương, đất nước nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau; đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống lại các âm mưu phá hoại, “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của các thế lực thù địch. Nhiều câu lạc bộ nhiếp ảnh, văn thơ, nhóm thơ ca, đờn ca tài tử được hình thành góp phần cổ vũ, động viên quần chúng tham gia lao động nghệ thuật. Cùng với đó, khai thác, truyền bá các giá trị văn hóa, văn nghệ cổ truyền, vừa đa dạng hóa các phương thức hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Các địa phương, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố thực hiện tốt việc tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Nhất là phong trào văn nghệ quần chúng ở các đơn vị được tạo điều kiện phát triển rất mạnh, góp phần cổ vũ, động viên quần chúng sáng tạo, khai thác, truyền bá các giá trị nghệ thuật cổ truyền, nâng cao đời sống tinh thần của người dân trên địa bàn thành phố.

Nhìn chung, hoạt động văn học, nghệ thuật có nhiều hoạt động nổi bật như mở trại sáng tác văn học, nghệ thuật; tổ chức các lớp nhiếp ảnh, sáng tác vọng cổ, thực hiện ấn phẩm Đất Sen hồng (gồm các nội dung: văn học, nhiếp ảnh, sân khấu, âm nhạc, mỹ thuật) với số lượng hàng trăm tác phẩm mỗi năm. Các đơn vị hữu quan của thành phố ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa hỗ trợ các hoạt động văn học, nghệ thuật đã tạo chuyển biến tích cực. Từ đó, hoạt động văn học, nghệ thuật thường xuyên được đổi mới, có nhiều tác phẩm ra đời, bổ sung và phát triển, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng về văn hóa của người dân ngày càng phong phú. Nổi bật, các giá trị văn hóa truyền thống được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành trong con người TP Cao Lãnh nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Nhằm tạo điều kiện để văn học, nghệ thuật phát triển hơn nữa, các cấp, ngành của TP Cao Lãnh tiếp tục thực hiện các giải pháp đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tạo điều kiện thuận lợi phát huy khả năng, lợi thế để sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, có tính giáo dục cao, góp phần phát triển mạnh mẽ các hoạt động văn học, nghệ thuật của thành phố. Củng cố, phát huy các thiết chế văn hóa đảm bảo đầy đủ các nội dung, tiêu chuẩn, chế độ hưởng thụ, sáng tạo các giá trị văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Khuyến khích thành lập các đội, nhóm, câu lạc bộ, điểm sinh hoạt văn hóa ở cơ sở, vận động các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và Nhân dân đóng góp cho việc phát triển văn học, nghệ thuật; tham gia các hoạt động lễ hội truyền thống, góp phần giữ gìn giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc và ngăn ngừa những sản phẩm văn hóa độc hại trên địa bàn.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn