Tổng kết Đề án thí điểm sắp xếp một số tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh

Cập nhật ngày: 21/05/2022 13:23:59
Tổng kết Đề án thí điểm sắp xếp một số tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh
Gửi bình luận của bạn