Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

Xây dựng đội ngũ công nhân lao động trong thời kỳ đổi mới và hội nhập

Cập nhật ngày: 12/05/2014 04:04:52

Thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội nghị Trung ương 6, khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân (CN) Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước, trên cơ sở thực hiện nghị quyết, các cấp ủy trong Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) đã nhận thức sâu sắc đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tạo điều kiện cho đội ngũ CN, lao động phát triển nhiều mặt.


Đội ngũ công nhân lao động không ngừng nâng cao kỹ năng lao động

Để thực hiện tốt tinh thần của nghị quyết, các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong hệ thống của mình về vị trí, vai trò của giai cấp CN và nhiệm vụ xây dựng giai cấp CN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH. Theo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, quá trình thực hiện cho thấy, nhận thức của cán bộ, đảng viên, CN, lao động về vị trí, vai trò của giai cấp CN, về yêu cầu xây dựng giai cấp CN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH được nâng lên. Trong đó, công tác tuyên truyền gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thu hút được nhiều CN, lao động tham gia; đặc biệt, nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản pháp luật được triển khai, nhất là văn bản liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của CN và người sử dụng lao động.

Các cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến CN, lao động để lãnh đạo, điều hành tốt hơn. Đảng ủy Khối phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở nhiều lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho hàng trăm đảng viên là cán bộ hoặc diện quy hoạch nguồn. Theo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, công tác phát triển đảng viên trong CN, lao động được quan tâm, tổ chức hàng chục lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hàng ngàn đối tượng ưu tú; 8 lớp bồi dưỡng đảng viên mới. Tổ chức công đoàn đã giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp được 270 đồng chí. Công tác xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân bước đầu đạt được kết quả nhất định, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo doanh nghiệp có hiệu quả. Từ khi thực hiện nghị quyết, đã xây dựng được nhiều tổ chức đảng trong doanh nghiệp với hàng chục đảng viên.

Bên cạnh đó, các cấp ủy và lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm đối với các tổ chức, công đoàn, đoàn thể trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước ngày càng chặt chẽ, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, học tập nâng cao trình độ, nhằm khơi dậy tiềm năng của giai cấp CN lao động.

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, các cấp ủy luôn quan tâm công tác lãnh đạo các đoàn thể, đặc biệt, công tác bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch cán bộ. Từ đó, có tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối tạo điều kiện cho CN, viên chức và người lao động trong các doanh nghiệp tích cực học tập và rèn luyện, nâng cao trình độ học vấn, nhận thức chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, để nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ mới và sáng tạo trong lao động.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn