Thực hiện mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích

Cập nhật ngày: 31/08/2020 12:01:24

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương vừa có Quyết định số 1326 ban hành Quy trình thực hiện mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Quy trình này được thực hiện qua 3 bước: bước 1 là đăng ký thực hiện; bước 2: phối hợp xác nhận thông tin và nhận hồ sơ giấy; bước 3: đối chiếu hồ sơ giấy và trả kết quả tại địa chỉ cung cấp.

Theo đó, cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua Cổng Dịch vụ công tỉnh (dichvucong.dongthap.gov.vn) có thể đăng ký kết hợp với dịch vụ bưu chính công ích, đã được tích hợp tại từng dịch vụ công trực tuyến. Khi đăng ký kết hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích, cá nhân, tổ chức không cần đến trực tiếp Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cấp huyện, cấp xã (sau đây gọi chung là Bộ phận Một cửa) khi nhận kết quả giải quyết để nộp hồ sơ giấy, các khoản phí, lệ phí hoặc đối chiếu bản chính (nếu có) theo quy định hiện hành về thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Trường hợp đã nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 nhưng chưa đăng ký dịch vụ bưu chính công ích kết hợp như trên, cá nhân, tổ chức có thể đăng ký lại yêu cầu này thông qua: Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp, Bộ phận Một cửa hoặc Bưu điện các cấp trên địa bàn tỉnh, không phân biệt địa giới hành chính hoặc cấp thẩm quyền giải quyết mà hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được tiếp nhận.

Khi đăng ký yêu cầu, cá nhân, tổ chức cung cấp đầy đủ thông tin về hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 như: Mã hồ sơ, tên chủ hồ sơ, số chứng minh nhân dân, tên TTHC hoặc thông tin cần thiết khác được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đã tiếp nhận tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp qua các kênh thông tin phù hợp theo quy định. Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp, Bộ phận Một cửa các cấp chịu trách nhiệm chuyển thông tin đăng ký được cá nhân, tổ chức cung cấp đến Bưu điện cùng cấp bằng các hình thức thích hợp.

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công làm đầu mối) chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và Bưu điện tỉnh; UBND cấp huyện chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện làm đầu mối) chủ trì, phối hợp với các Phòng, đơn vị chuyên môn, UBND cấp xã và Bưu điện cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Quy trình này.

Các sở, ngành tỉnh, phòng, đơn vị, công chức, viên chức chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã có TTHC thực hiện theo Quy trình này có trách nhiệm chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Bưu điện trong việc tiếp nhận hồ sơ giấy, các tài liệu có liên quan và thu các khoản phí, lệ phí theo quy định (nếu có); tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức thực hiện TTHC theo Quy trình này, đảm bảo TTHC được giải quyết theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/8/2020.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn