Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013

Cập nhật ngày: 18/02/2013 04:36:03

Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 289/QĐ-BTP ngày 28/1/2013 ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2013.

Theo đó, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC chịu trách nhiệm ban hành Kế hoạch công tác năm 2013 của Cục để thực hiện và hoàn thành một số nhiệm vụ như: xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính;

Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 1/12/2008 về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân; dự thảo Quyết định của Thủ tướng thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC. Các nhiệm vụ này được tiến hành trong thời gian từ tháng 1 - 3/2013.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng yêu cầu Cục Kiểm soát TTHC chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, Đề án hệ thống thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, kết quả giải quyết TTHC trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC...;

Hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc các Bộ, ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trước tháng 12/2013; đồng thời tiến hành xây dựng, phát hành Sổ tay nghiệp vụ kiểm soát TTHC trên toàn quốc trước tháng 8/2013.

N.A

Gửi bình luận của bạn