Huyện Lai Vung nỗ lực thực hiện tốt các mục tiêu cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 29/07/2022 09:14:59

ĐTO - Ngày 28/7, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đến huyện Lai Vung kiểm tra công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022.


Kiểm tra cải cách hành chính ở thị trấn Lai Vung

Kết quả kiểm tra thực tế tại xã Hòa Long, thị trấn Lai Vung và các phòng chuyên môn của huyện cho thấy, các cơ quan, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm CCHC năm 2022; thực hiện các mô hình CCHC với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân.

6 tháng đầu năm, huyện đã thực hiện đạt các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao; thực hiện tốt cơ chế một cửa và một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân đúng quy trình, hạn chế tình trạng sai sót, trễ hẹn. Huyện tiếp nhận gần 2.000 hồ sơ, đã giải quyết gần 1.900 hồ sơ trước hạn, đúng hạn; dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 đã tiếp nhận trên 1.700 hồ sơ.


Kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan tại Văn phòng UBND huyện Lai Vung

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện vẫn còn một số mặt hạn chế như tình hình xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử ở các xã, thị trấn còn chậm, trễ hạn và quá hạn; công tác cập nhật, công khai TTHC và giải quyết thủ TTHC theo cơ chế một cửa ở một số lĩnh vực chưa được niêm yết kịp thời; chưa thực hiện việc ký số văn bản 2 lớp ở một số phòng chuyên môn và UBND cấp xã.

Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh yêu cầu thời gian tới, các cơ quan, địa phương trên địa bàn huyện cần tăng cường tham gia viết sáng kiến trong thực hiện CCHC; tuyên dương các cơ quan, địa phương thực hiện tốt công tác giải quyết TTHC, phát động thi đua các chuyên đề về CCHC; phối hợp chặt chẽ hơn nữa, nỗ lực thực hiện tốt các mục tiêu CCHC đã đề ra. Bên cạnh đó, Phòng Nội vụ cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của từng lĩnh vực CCHC, tham mưu UBND huyện xây dựng các văn bản về CCHC đảm bảo đầy đủ, kịp thời để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành tại các cơ quan trên địa bàn huyện.

N.LONG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn