Đồng Tháp

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Cập nhật ngày: 01/10/2020 04:25:51

ĐTO - Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020, trong 10 năm qua, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh rất quan tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm đẩy mạnh CCHC, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt, chỉ đạo thực hiện nhiều mô hình, cách làm mới trong xây dựng chính quyền thân thiện, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, mang lại nhiều kết quả khả quan.


Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh kiểm tra công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế các đơn vị

Trong đó, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính của tỉnh đạt được các kết quả khả quan. Thực hiện quy định pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, Đồng Tháp đã sắp xếp, kiện toàn lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện được tổ chức thống nhất phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính huyện, thị xã, thành phố. UBND tỉnh đã ban hành các quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 18/18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, khắc phục tình trạng chồng chéo giữa các đơn vị. Các sở đã tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được giao, đồng thời thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền hoặc phân cấp của UBND tỉnh.

Cơ cấu tổ chức bên trong các sở bao gồm các phòng được tổ chức, hoạt động theo các nghị định của Chính phủ, thông tư liên tịch giữa các bộ, ngành và Bộ Nội vụ. Việc thành lập các phòng, văn phòng, thanh tra tại các sở không vượt quá số lượng quy định. Tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện được thực hiện theo quy định của Chính phủ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn do UBND cấp huyện quy định trên cơ sở các thông tư, thông tư liên bộ và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cấp trên.

Qua sắp xếp, hiện UBND tỉnh có 18 cơ quan chuyên môn (trong đó có 2 cơ quan tương đương sở và 1 cơ quan được thành lập theo tính chất đặc thù của địa phương là Sở Ngoại vụ). Năm 2019, 18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có 111 phòng, văn phòng, thanh tra; 13 chi cục và tương đương. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh giảm còn 113 đơn vị. Hiện nay, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện được tổ chức thống nhất là 10 phòng; ở thị xã, thành phố có thêm 2 phòng phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính. 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có 144 phòng chuyên môn; số lượng các đơn vị sự nghiệp giảm còn 688 đơn vị (năm 2016 là 718 đơn vị).

Xuất phát từ những yêu cầu về sắp xếp tổ chức, đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, từ năm 2014, Đồng Tháp bắt đầu đẩy mạnh thí điểm sắp xếp sáp nhập, hợp nhất một số đơn vị. Qua đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo giảm được 10 đơn vị; lĩnh vực y tế, bước đầu thí điểm hợp nhất đã giảm 6 đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện, sau thời gian thí điểm, Tỉnh ủy cho chủ trương thống nhất hợp nhất các đơn vị y tế tuyến huyện thành Trung tâm Y tế. Từ những mô hình nêu trên, bước đầu đã đạt được một số kết quả khả quan, được Hội đồng lý luận Trung ương quan tâm nghiên cứu.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Chương trình hành động số 62 của Tỉnh ủy, thời gian qua, công tác sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất tổ chức bộ máy của tỉnh đảm bảo tiến độ, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập. Đến năm 2020, đã giảm được 120 đơn vị sự nghiệp công lập, tỷ lệ giảm đạt hơn 133% so với mục tiêu giai đoạn 2015-2020 (giảm 90 đơn vị).

Bên cạnh sắp xếp lại các đơn vị, tỉnh thực hiện việc tinh giản biên chế. Biên chế hành chính, sự nghiệp được quản lý chặt chẽ, công khai. Hằng năm, trên cơ sở quyết định giao biên chế của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt để giao biên chế công chức hành chính, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập (biên chế sự nghiệp) đối với các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đảm bảo không vượt số lượng biên chế do Bộ Nội vụ giao cho địa phương.

Đến năm 2020, số biên chế của tỉnh Đồng Tháp đã giảm cơ bản đạt theo lộ trình. Dự kiến đến năm 2021 sẽ giảm tối thiểu 10% so với số biên chế giao năm 2015. Thực hiện Nghị định số 108 ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức quán triệt chủ trương tinh giản biên chế của Đảng; xây dựng Đề án tinh giản biên chế. Qua đó, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Giai đoạn 2015-2019, UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ phê duyệt tinh giản biên chế cho 766 người (hành chính 155 người, khối sự nghiệp 491 người; cán bộ, công chức cấp xã 120 người). 6 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh phê duyệt tinh giản biên chế 138 người (hành chính 16 người, khối sự nghiệp 71 người; cán bộ, công chức cấp xã 51 người). Như vậy, tính từ năm 2015 đến quý II năm 2020, toàn tỉnh đã thực hiện tinh giản biên chế 904 người (hành chính 171 người, khối sự nghiệp 562 người; cán bộ, công chức cấp xã 171 người).

Từ những kết quả đạt được, bộ máy của tỉnh được tinh gọn, bước đầu khắc phục đáng kể tình trạng bỏ trống hoặc chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo tính thống nhất, thông suốt.

NHẬT ANH

Gửi bình luận của bạn