Đổi mới công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo

Cập nhật ngày: 16/11/2020 10:21:43

ĐTO - Thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 7/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo, ngành GD&ĐT đã cụ thể hóa việc triển khai, thực hiện quy định đạo đức nhà giáo trong mỗi năm học. Theo đó, mỗi cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) sáng tạo, đổi mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức đạo đức, gương mẫu trong giảng dạy và giáo dục (GD) học sinh (HS).


Thầy cô giáo chủ động, sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy và học

Vào đầu năm học, Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở GD tiếp tục thực hiện các quy định, tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Thực hiện theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT, mỗi cơ sở GD rà soát đội ngũ CBQL, GV, người lao động, bố trí sắp xếp bảo đảm về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu GV, nhân viên phù hợp với năng lực chuyên môn nghiệp vụ,... Sở GD&ĐT, các đơn vị trường tạo điều kiện cho GV, nhân viên tham dự các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao phẩm chất đạo đức, đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của GV theo chuẩn nghề nghiệp GV và tự đánh giá của CBQL theo chuẩn hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và hiệu quả công tác quản lý. Sở GD&ĐT đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực liên quan đến ngành.

Đến tháng 11/2020, toàn ngành đã thực hiện tốt các mục tiêu, chương trình, nội dung theo quy định các tiêu chuẩn GV và tiêu chuẩn CBQL GD; cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ... Hiện nay, đội ngũ CBQL, GV đều đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ GV mầm non đạt chuẩn 100%, hơn 90% trên chuẩn; GV cấp Tiểu học 100% đạt chuẩn, hơn 96% trên chuẩn, GV cấp THCS 100% đạt chuẩn, hơn 86% trên chuẩn, GV cấp THPT 100% đạt chuẩn, hơn 17% trên chuẩn. 100% CBQL được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý trường học và lý luận chính trị theo quy định.

Toàn ngành GD&ĐT thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 11/KH-SGDĐT ngày 2/2/2017 của Sở GD&ĐT về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong ngành GD tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2020. Các cơ sở GD và đơn vị trường đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của tổ chức đảng giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu được những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết trong cán bộ, GV, HS, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Thông qua các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, các kỹ năng sống trong cán bộ, GV, nhân viên và HS. Mỗi GV chủ động đổi mới, sáng tạo, hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt; tham gia nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng HS giỏi và công tác tốt, nâng cao chất lượng GD, xây dựng đội ngũ nhà giáo, CBQL vững mạnh, HS chăm ngoan.

Qua phong trào thi đua, phát hiện nhân tố mới, các tập thể tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên và HS tạo bước chuyển biến mới góp phần nâng chất lượng phong trào thi đua yêu nước của ngành trong giai đoạn mới. Ngành GD&ĐT các cấp đã vận động GV, CBQL GD và nhân viên thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, công tác xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, đoàn kết.

Theo Sở GD&ĐT, qua kiểm tra, đánh giá, kết quả 100% các cơ sở GD nghiêm chỉnh quán triệt, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và chỉ thị, công văn chỉ đạo về đạo đức nhà giáo đến toàn thể CBQL, GV, nhân viên. Đảm bảo môi trường GD an toàn, lành mạnh xây dựng, công khai và thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở GD có sự tham gia của người học, 100% CBQL, GV, nhân viên đã được phổ biến và nắm rõ các quy định về yêu cầu đạo đức nhân cách của người GV. Không có cán bộ, GV, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo.CBQL, đội ngũ cốt cán luôn gương mẫu, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở GV, nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức, nề nếp, kỷ cương trường học. Có biện pháp ngăn ngừa, can thiệp hỗ trợ kịp thời không để xảy ra tình trạng GV, nhân viên và người lao động vi phạm đạo đức.

C.P.

Gửi bình luận của bạn