Đổi mới hoạt động đo lường, nâng cao năng lực cạnh tranh

Cập nhật ngày: 24/02/2024 15:36:19

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240224033718dt2-2.mp3

 

ĐTO - Với vai trò quan trọng của hoạt động đo lường, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023. Theo đó, với nhiệm vụ được giao, Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh tuyên truyền công tác quản lý nhà nước về đo lường với nhiều hình thức...


Kiểm tra về sử dụng phương tiện đo và hàng hóa đóng gói sẵn theo định lượng tại cửa hàng Bách Hóa Xanh

Năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường và ban hành Quyết định về việc tiếp nhận Chương trình đảm bảo đo lường cho 2 doanh nghiệp: Công ty CP Nhiên liệu Đồng Tháp và Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp. Đồng thời, Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước, kiểm tra về đo lường tại 77 cơ sở (kinh doanh xăng dầu; vàng trang sức mỹ nghệ; thức ăn chăn nuôi, gia súc gia cầm; khí hóa lỏng (LPG); khám chữa bệnh, tổ chức kiểm định hiệu chuẩn; cung cấp dịch vụ bưu chính, siêu thị). Kết quả, cơ sở thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đo lường, không có cơ sở vi phạm.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp có 3 tổ chức hoạt động kiểm định về đo lường được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định. Trong đó, Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị kiểm định đo lường đứng đầu của tỉnh với tổng số 27 lĩnh vực kiểm định hiệu chuẩn được chỉ định và phòng hiệu chuẩn về đo lường được công nhận ISO 17025.

Theo ông Nguyễn Thái Bình - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, để tăng cường hoạt động đo lường của tỉnh, trong thời gian tới cần đẩy mạnh triển khai các chính sách tạo thuận lợi cho hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường phát triển hạ tầng đo lường địa phương, đầu tư mua sắm có trọng tâm các trang thiết bị kiểm định hiệu chuẩn thử nghiệm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là hoạt động đo lường phục vụ trong công nghiệp, chế biến, sản xuất.

Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường; triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa; tăng cường học tập trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ trong hoạt động quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động đo lường...

HUỲNH HIỀN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn