Tháp Mười, mỗi hợp tác xã đạt lợi nhuận bình quân khoảng 200 triệu đồng

Cập nhật ngày: 22/02/2021 14:10:59

ĐTO - Huyện Tháp Mười hiện có 21 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động. Trong đó, có 19 HTX dịch vụ nông nghiệp và 2 HTX dịch vụ vận tải. Năm 2020, doanh thu bình quân của HTX là 1.600 triệu đồng, lợi nhuận bình quân ước đạt 200 triệu đồng/HTX, đạt 108,14% so với kế hoạch. Huyện có 129 tổ hợp tác (THT), chủ yếu lĩnh vực bơm nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, đan lục bình, phun xịt thuốc, nuôi vịt rọ, tiểu thủ công nghiệp,... Năm 2020, doanh thu bình quân của 1 THT khoảng 450 triệu đồng, lợi nhuận bình quân THT ước đạt 85 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch. HTX đã thể hiện được vai trò quan trọng trong việc chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả sản xuất.

Theo đánh giá của UBND huyện, phần lớn các HTX hoạt động với quy mô nhỏ, vốn ít, không có tài sản thế chấp vay ngân hàng, công nghệ sản xuất lạc hậu; nội dung hoạt động chưa thiết thực,... từ đó khó thu hút và huy động vốn từ thành viên; quy mô tăng trưởng của các HTX còn chậm; khả năng tích lũy vốn, huy động nguồn lực, mở rộng sản xuất kinh doanh, hợp tác liên kết với doanh nghiệp rất hạn chế. Nguyên nhân, đa số các HTX chưa có phương án tổ chức sản xuất kinh doanh cụ thể mà chỉ dự đoán ước tính, tổng quát, chưa chủ động lập kế hoạch, thường bị động khi thị trường thay đổi, dẫn đến khả năng cạnh tranh chưa cao; liên kết giữa HTX với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm cho các hộ thành viên còn ở mức thấp và thiếu bền vững. Đội ngũ cán bộ quản lý HTX năng lực còn hạn chế, công tác ghi chép cập nhật, lưu trữ sổ sách còn yếu, chưa đúng với hướng dẫn tại Thông tư số 24/2017/TTBTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán HTX, Liên hiệp HTX, chỉ một số HTX thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định.

Huyện tiếp tục củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể với nòng cốt là các HTX một cách bền vững, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, cải thiện đời sống, vật chất tinh thần của các thành viên; xây dựng và phát triển kinh tế tập thể phải gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng thời phát triển HTX theo mô hình kinh doanh đa ngành nghề, hướng dẫn, hỗ trợ kinh tế hộ phát triển ngành nghề, tăng thu nhập; tạo điều kiện cho HTX phát triển các sản phẩm chủ lực của huyện, liên kết hình thành chuỗi giá trị với doanh nghiệp.

TN

Gửi bình luận của bạn