Tổ chức điều tra xã hội học để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Cập nhật ngày: 13/02/2023 05:19:50

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa vừa có chỉ đạo về tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Đối tượng được khảo sát bao gồm: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo của cấp sở, phòng chuyên môn thuộc sở, UBND cấp huyện.

Cụ thể, giao Sở Nội vụ hướng dẫn công tác điều tra xã hội học cho các đối tượng được điều tra theo quy định; tổng hợp, nhập danh sách đối tượng điều tra xã hội học vào phần mềm điều tra xã hội học của Bộ Nội vụ. Đồng thời theo dõi, đôn đốc để các đối tượng trả lời phiếu khảo sát theo đúng yêu cầu, nhất là đảm bảo khách quan, trung thực, đúng đối tượng, đúng tiến độ và an toàn, bảo mật thông tin phiếu điều tra theo quy định.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong quá trình tổ chức triển khai các hoạt động điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Cùng với đó, thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm của các đối tượng thực hiện trả lời phiếu khảo sát, đánh giá kết quả, hiệu quả cải cách hành chính của địa phương và bộ chủ quản; quan tâm, ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ có liên quan.

Sở Thông tin và Truyền thông cử công chức phụ trách công nghệ thông tin làm đầu mối phối hợp để xử lý các lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình gửi, nhận và trả lời phiếu khảo sát qua hệ thống hộp thư công vụ đến các đối tượng khảo sát.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn