Tăng cường quản lý nhà nước về thanh niên

Cập nhật ngày: 23/09/2013 06:56:16

Thời gian qua, hoạt động quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên vẫn còn một số sở, ngành chưa thật sự quan tâm đầu tư nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

Để tăng cường hiệu quả hoạt động này, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, giao nhiệm vụ cho công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, chương trình hành động phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

Bên cạnh đó, tổ chức quán triệt quy chế phối hợp công tác của UBND tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; đẩy mạnh công tác đối thoại với thanh niên, giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên.

Sở Nội vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ có kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình hành động phát triển thanh niên của cơ quan, đơn vị theo từng giai đoạn, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trong thời gian tới.

TM

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn