Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cập nhật ngày: 05/12/2022 13:20:49

ĐTO - Để từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát huy hiệu quả quản lý nhà nước, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) năm 2023.

Theo đó, người đứng đầu các đơn vị có trách nhiệm tự kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật, nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định pháp luật. Đồng thời kiểm tra, rà soát, hoàn thiện thể chế quản lý về PCTN, TC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN, TC; thực hiện các biện pháp phòng ngừa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phát hiện, xử lý tham nhũng. 

Cùng với đó, thực hiện nghiêm chế độ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong PCTN, TC; bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức; phát hiện, làm rõ và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN, TC...

Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp phối hợp hiệu quả với Ủy ban Mặt Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức xã hội, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân cần tăng cường vai trò phản biện, giám sát, phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới của Đảng, Nhà nước về PCTN, TC đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Sở Nội vụ tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính; chủ trì, phối hợp với Thanh tra Tỉnh và đơn vị liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử; ban hành các văn bản quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

NHẬT ANH

Gửi bình luận của bạn