Tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng

Cập nhật ngày: 09/01/2023 11:19:04

UBND tỉnh đã có chỉ đạo nhằm tăng cường, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, chủ động công tác phòng ngừa tai nạn lao động, hạn chế tối đa sự cố trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị là chủ đầu tư công trình xây dựng tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung.

Cụ thể, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật có liên quan từ trong nội bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đến tận quần chúng Nhân dân để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng các công trình. Đồng thời, chủ động tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót tại cơ quan, đơn vị mình.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, an toàn lao động trong thi công công trình xây dựng. Đồng thời, khẩn trương yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tổng rà soát, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, quy trình từ khâu thiết kế, thi công và giám sát thi công công trình; bảo đảm các điều kiện an toàn, vệ sinh lao động, hạn chế thấp nhất các yếu tố gây nguy hiểm đến tính mạng, gây hại đến sức khỏe người lao động và Nhân dân.

Cùng với đó, kịp thời phát hiện những trường hợp không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động trong công trình xây dựng hoặc cố ý sai phạm để chấn chỉnh và kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Công an tỉnh chủ động nắm chặt tình hình liên quan đến việc thực hiện pháp luật về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động của các dự án, công trình trọng điểm và cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng chỉ đạo, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm có liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động; kịp thời phát hiện, giải quyết ổn định các vụ việc xảy ra, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động; tập trung điều tra làm rõ các vụ án, vụ việc có liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động.

Đối với các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; các Ban Quản lý dự án cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ để chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng công tác quản lý, việc thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng đối với các công trình đang thi công xây dựng theo thẩm quyền quản lý.

Cùng với đó, yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình lập phương án, biện pháp thi công đảm bảo an toàn cho người và công trình; có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đặc biệt lưu ý phải kiểm tra thông tin về điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; kiên quyết đình chỉ hoạt động của tổ chức, cá nhân vi phạm và báo cáo kịp thời về Sở Xây dựng, Công an tỉnh để tổng hợp, trình cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình xây dựng, thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định. Trong đó, đặc biệt lưu ý một số nội dung thường xuyên đôn đốc việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định và kịp thời điều chỉnh, bổ sung các biện pháp này khi cần thiết; rà soát công tác tổ chức thi công, kịp thời chấn chỉnh và chỉ đạo các nhà thầu (tư vấn giám sát, thiết kế, thi công xây dựng) thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình…

THANH TRÚC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn